Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacja Wspólnie do Demokracji

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn realizowanego przez mechanizm usługi wplacam.ngo.pl, oraz mechanizmu sklepu internetowego WooCommerce pod adresami Fundacji dostępnych w formach:

a). krótkiej – https://fwdd.pl
b) długiej – https://fundacjawspolniedodemokracji.pl

W dalszej części regulaminu stosowana będzie krótka forma adresu Fundacji

2. Strona https://fwdd.pl jest prowadzona przez Fundację Wspólnie do Demokracji, (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Wejherowie (84-200, ul. Gniewowska 43), identyfikującą się numerami: NIP: 5882477042, REGON: 521127220 i KRS: 0000932131.

3. Strona Fundacji zainstalowana pod adresami:

1 – https://fwdd.pl/ lub adresem tej samej zawartości pod linkiem w długiej formie
2 – https://fundacjawspolniedodemokracji.pl

umożliwia:

a. przekazywanie darowizn, nabywanie okolicznościowych pamiątek promujących cele fundacji oraz udział w aukcjach prowadzonych przez Fundację na działania statutowe Fundacji

b . subskrypcję do list mailingowych Fundacji.

4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z mechanizmu wplacam.ngo.pl, a także WooCommerce zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn „wplacam.ngo.pl” a także w przypadku platformy sklepowej WooCommerce, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treści Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do
przekazywania darowizn.

II. Zasady przekazywania darowizn

7. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za
pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. przelewu elektronicznego;
b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c. przelewu tradycyjnego;
d. metody Blik

9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: hps://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

10. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych
odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.

11. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu
subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez
Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

12. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 2,5% wartości Płatności + 0,35 PLN od każdej Płatności.

13. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z członkami Zarządu Fundacji pisząc wiadomość na adres (biuro@fwdd.pl).

14. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić do Zarządu Fundacji (biuro@fwdd.pl).

15. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamację można złożyć w formie:

a. pisemnej na adres PayU

     PayU S.A.
     ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl

c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

16. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna
przekazana na jego rzecz może być odliczona od podatku od osób fizycznych (PIT).

III. Subskrypcja do list mailingowych

17. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest
dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.

18. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)

b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)

c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

19. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie
poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych

20. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

21. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Fundacja Wspólnie do Demokracji z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Gniewowska 43 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe

22. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres biuro@fwdd.pl

23. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

24. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwese sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo.

Witamy z powrotem!

Poniżej zaloguj się do swojego konta

Utwórz nowe konto!

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz

Odzyskaj utracone hasło

Aby uzyskać nowe hasło podaj swój email i nazwę użytkownika

Dodaj nową listę odtwarzania