Regulamin strony Fundacja Wspólnie do Demokracji

Regulamin korzystania z portalu fundacjawspolniedodemokracji.pl

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z naszego serwisu obowiązujących na naszych stronach internetowych pod adresem https://fundacjawspolniedodemokracji.pl, prowadzonej przez Fundację Wspólnie do Demokracji.  

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa w szczególności:

a. zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem fundacjawspolniedodemokracji.pl;

b. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców;

c. zakres odpowiedzialności Usługodawcy;

d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług
świadczonych drogą elektroniczną.

§2
DEFINICJE TERMINÓW

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 2. Konto – osobisty panel Usługobiorcy, powstający poprzez prawidłową Rejestrację, umożliwiający korzystanie z niektórych Usług wymienionych w Regulaminie.

 3. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem fundacjawspolniedodemokracji.pl ,na który składa się w szczególności: strona główna fundacjawspolniedodemokracji.pl;

 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 7. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 8. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

 9. Usługa Płatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które są wykonywane przez Usługodawcę za odpłatnością.

 10. Usługa Bezpłatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które są wykonywane przez Usługodawcę bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Usługobiorcę.

 11. Usługobiorca– osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Usługi.

 12. Usługodawca – Fundacja Wspólnie do Demokracji,,, /dodać dane rejestrowe/

 13. Zamówienie – złożona Usługodawcy przez Usługobiorcę oferta w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego zakupu określonych Usług Płatnych.

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej fundacjawspolniedodemokracji.pl
  w zakładce „Regulamin”.

§4
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę.

 2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

 3. Umowa sprzedaży Usług Płatnych zostaje zawarta w sposób wskazany w §6.

 4. Opłata za Usługę Płatną jest dokonywana przez zewnętrznych operatorów płatności internetowych, którzy są niezależni od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów i usług świadczonych przez te podmioty.

§5
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługi dzielą się na Usługi Płatne oraz Usługi Bezpłatne.
 3. Usługi Bezpłatne obejmują:

a. Korzystanie z Serwisu;

b. Dodawanie treści w publicystyce fundacjawspolniedodemokracji.pl relacji, artykułów, wywiadów, newsów, opinii, felietonów, listów do redakcji, foto felietonów, filmów – publikowanych w serwisie po zalogowaniu do systemu konta klienta portalu fundacjawspolniedodemokracji.pl. Artykuły dodane w publicystyce są publikowane przez redakcję Usługodawcy;
c. Dodawanie i publikowanie ogłoszeń w ogloszenia.ngo.pl oraz informacji o szkoleniach, wydarzeniach, poradnictwie są postmoderowane przez redakcję Fundacji Wspólnie do Demokracji (mogą zostać odrzucone z powodu naruszenia Regulaminu lub odesłane do poprawy);

d. Wysyłanie Newslettera z informacjami z Serwisu po złożeniu przez Usługobiorcę stosownego zamówienia;

e. Wysyłanie bezpłatnych e-booków po złożeniu przez Usługobiorcę stosownego zamówienia;

f. Dodawanie i publikowanie komentarzy do informacji opublikowanych w Serwisie (poprzez Facebooka) mogą zostać odrzucone z powodu naruszenia regulaminu;

      4. Usługi Płatne obejmują:

a. wyróżnienie ogłoszenia;
b. wyróżnienie szkolenia, wydarzenia;
c. wyróżnienie wizytówki – usługi dla organizacji pozarządowej (świadczonej przez
organizację, firmę);
d) baner reklamowy.

         5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości także Usług dodatkowych Płatnych, muszą one być dodatkowo zamówione przez Usługobiorcę.

        6. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:

a. urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;

b. dostęp do sieci Internet;

c. dostęp dopoczty elektronicznej.

          7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 5 ust. 6. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.


        8. Warunkiem dokonania Rejestracji jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Warunkiem skorzystania z niektórych Usług niewymagających Rejestracji jest wypełnienie i przesłanie Usługodawcy odpowiedniego formularza zamówienia umieszczonego w Serwisie i akceptacja Regulaminu.

        10. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie fundacjawspolniedodemokracji.pl w sposób zgodny z jego treścią. Minimalne dane wymagane do prawidłowej Rejestracji to: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego do Usługobiorcy zostanie wysłany e-mail potwierdzający dokonanie Rejestracji w Serwisie. Po kliknięciu przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego znajdującego się treści nadesłanej wiadomości, Usługobiorca otrzymuje dostęp do osobistego Konta w Serwisie.

        11. Usługobiorca posiadający Konto może w każdej chwili je usunąć bądź dokonać modyfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

        12. Usługobiorca posiadający Konto powinien sprawdzić, czy podane przez niego dane są prawidłowe.

        13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych wymienionych w § 5 ust. 10.

        14. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

§6
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI PŁATNE

        1. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorcy uzyskują dostęp do Usług Płatnych.

        2. Do uzyskania dostępu konieczne jest wypełnienie formularza dodania informacji/ ogłoszenia do Serwisu i wybranie opcji Usługi Płatnej,
czyli „Wyróżnienia”.

        3. Formularz wypełnia się podając poniższe dane obligatoryjne:

a. imię i nazwisko lub nazwa organizacji pozarządowej lub nazwa przedsiębiorstwa;
b. zakres usług spośród podanych opcji;
c. adres poczty elektronicznej lub
d. numer telefonu.

        4. Warunkiem zakończenia procedury zgłoszeniowej Usługobiorcy jest złożenie przez Usługobiorcę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, oświadczenia o następującej treści: „Akceptuję Regulamin”.

        5. Przesłanie formularza odbywa się poprzez wybranie odpowiednio przycisków: „Opublikuj i wyróżnij ogłoszenie/informację o szkoleniu, wydarzeniu /konkursie/ wizytówkę/, podaniu danych do faktury i dokonaniu płatności.

        6. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

        7. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT za zakupioną Usługę Płatną na podany przez siebie adres e-mail pod warunkiem podania następujących danych:

a. Imię i nazwisko lub nazwa organizacji pozarządowej lub nazwa przedsiębiorstwa;
b. adres;
c. numerNIP;
d. e-mail.

         8. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (zapłaty ceny). Zapłata będzie dokonywana przy pomocy przedsiębiorstw administrujących zewnętrznymi systemami płatności. Podmioty te nie są powiązane z Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie oraz ewentualne dodatkowe wymagania wobec Usługobiorcy.

§7
ZASADY KORZYSTANIA Z  SERWISU
I ŚWIADCZENIA USŁUG

         1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

        2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

        3. W zakresie korzystania z Usług bezpłatnych Usługi świadczone są na następujących warunkach:

a. Usługobiorca publikuj etreści wyłącznie n awłasną odpowiedzialność;

b. Usługobiorca może samodzielnie opublikować informację w Serwisie. Informacje w sekcjach:
publicystyka, ogłoszenia, wydarzenia, usługi muszą dotyczyć komunikatów, których adresatem lub bezpośrednim nadawcą są  nieformalne inicjatywy obywatelskie,  podlegają post moderacji, tj. informacje publikowane są natychmiast, ale podlegają sprawdzeniu, weryfikacji ich zgodności z Regulaminem i akceptacji przez Usługodawcę po opublikowaniu w Serwisie;

c. Informacje w sekcjach: publicystyka podlegają moderacji, tj. decyzję o ich opublikowaniu podejmuje Usługodawca przed publikacją;

d. W przypadku usług moderowanych Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji dotyczącej publikacji w ciągu 3 dni roboczych liczonych od momentu początku kolejnego dnia roboczego następującego po umieszczeniu wpisu;

e. Usługodawca zastrzega sobie prawodokorekty, skracania lub redagowania dodanych treści: relacji, artykułów, wywiadów, newsów, listów do redakcji, foto felietonów, felietonów, filmów, opinii

f. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu lub nieopublikowaniu treści dodanych do Serwisu, w szczególności w sytuacji, gdy treść nie jest związana z tematyką Serwisu, czyli ze społeczeństwem obywatelskim, demokracją,  działalnością stowarzyszeń i fundacji oraz łamiące postanowienia Regulaminu;

g. Zakazuje się publikowania przez Usługobiorcę treści o charakterze niezamówionej informacji handlowej (spamu), bezprawnym, w szczególności nieobyczajnych, obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, łamiących
prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich;

h. Zakazuje się publikowania w Serwisie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Usługobiorca nie jest uprawniony.

        4. Usługi Płatne świadczone są nanastępujących zasadach:

a. Postanowienia §7 ust.3 lit. a-big-i stosuje się odpowiednio;

b. Treść wyróżnionej informacji (ogłoszenia, szkolenia, wydarzenia, funduszu, usługi) podlega post moderacji, tj. sprawdzeniu i akceptacji przez Usługodawcę po opublikowaniu w Serwisie;

c. Publikacja jest możliwa dopiero po wyczerpaniu warunków wskazanych w §5.
       

       5. Informacje zamieszczane w serwisie podlegają następującym dodatkowym regulacjom:

a. Czas publikacji ogłoszenia w ogloszenia.ngo.pl nie może przekraczać 31 dni;

b. Usługobiorca może usunąć dodaną przez siebie informację (ogłoszenie, szkolenie, wydarzenie,
usługę) przed upływem wskazanego terminu publikacji;

c. W przypadku upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 5 lit. a lub zaistnienia zdarzenia wskazanego w § 7 ust. 5 lit. b, po upłynięciu terminu publikacji treść informacji przestaje być upubliczniana i jest dostępna w archiwum, a Usługobiorca ma dostęp do jej treści po zalogowaniu w serwisie fundacjawspolniedodemokracji.pl;

d. Informacja o tożsamej lub zasadniczo podobnej treści może być publikowana wielokrotnie jednakże pomiędzy publikacjami informacji o takiej treści musi upłynąć co najmniej 7 dni;

e. Opublikowana informacja trafi do Newslettera, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. e. Informacja będzie wysłana jednorazowo, w najbliższym newsletterze, licząc od daty opublikowania informacji.
       

        6. W celu świadczenia usług Newslettera, Usługodawca pozyskuje od osób
zainteresowanych tą usługą, adres e-mail, na który nie rzadziej niż raz w miesiącu
wysyłane są informacje dotyczące nowych treści publikowanych w Serwisie zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę zakresem.
       

        7. Zamówienie i potwierdzenie subskrypcji Newslettera odbywa się poprzez:

a. wprowadzenie swojego adresu mailowego na stronie ngo.pl;
b. zaakceptowanie treści Regulaminu;
c. wciśnięcie przycisku „Zapisz się”.

        8. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Usługobiorcy do listy adresatów Newslettera i ostatecznie zapisanie się na
Newsletter,

       9. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji subskrypcji należy kliknąć link rezygnacji umieszczony w stopce
maila wysłanego w ramach usługi Newslettera.

        10. Zamówienie usługi Newslettera jest również możliwe za pośrednictwem Konta.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

        1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowienia Regulaminu. Administratorem danych osobowych, zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem jest Usługodawca.

        2. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:
a. adres pocztyelektronicznej;
b. imię i nazwisko;
c. numer telefonu;
d. numer NIP;
e. nazwa organizacji

Zakres przetwarzanych danych jest uzależniony od tego z jakiej usługi wymienionej w niniejszym regulaminie korzysta Usługobiorca i wynika każdorazowo z odpowiedniego formularza umieszczonego w Serwisie.

        3. Dane, o których mowa w § 8 ust. 2 przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Usługobiorcom treści gromadzonych w Serwisie fundacjawspolniedodemokracji.pl.

A także w celu obsługi reklamacji, nabywania w serwisie usług płatnych,rejestracji i obsługi konta wserwisie,w celuidentyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Usługodawcy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art.6 ust.1lit. c RODO–podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny. W celu ewentualnego ustalenia i
dochodzenia roszczeń,równieżporozwiązaniu umowy, lub obrony przed nimi nap odstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na ochronie jego praw.

        4. Dane osobowe Usługobiorcy w postaci adresu e-mail możemy również przetwarzać w celach marketingowych tj. w celach promocji własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesyłanie takich informacji może nastąpić jedynie po uzyskaniu od Usługobiorcy stosownej zgody marketingowej obejmującej ww. cel i kanał kontaktu.

W przypadku wypełniania niektórych formularzy zamieszczonych w Serwisie,
Usługobiorca ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody
na prowadzenie marketingu bezpośredniego usług i produktów
Usługodawcy poprzez przesyłanie mu drogą elektroniczną
na wskazany przez niego adres mailowy ww. informacji od Usługodawcy.

Wspomniana zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie
maila na adres biuro@fundacjawspolniedodemokracji.pl lub poprzez kliknięcie linku rezygnacyjnego umieszczonego w stopce maila zawierającego informacje o produktach i usługach Usługodawcy.

        5. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przezUsługodawcę.

        6. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w § 8 ust. 5 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

        7. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

        8. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

        9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców podmiotom trzecim bez ich wyraźnej, dobrowolnej i świadomie wyrażone zgody.

        10. Usługobiorca może żądać realizacji przysługującego mu prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu.

        11. W przypadku wyrażenia zgody Usługobiorcy mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

        12. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

        13. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

        14. Podanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w art. 8 ust. 2 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych Usługobiorcy przez Usługodawcę. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług oferowanych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

        15. Usługodawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych
Usługobiorców do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Usługodawców skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

        1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności loga, grafiki treści zamieszczanych przez Usługodawcę. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednic hprzepisach prawa. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługobiorcą pod
adresem wskazanym w §14 ust. 8.

        2. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługobiorcy. Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na Usługodawcę poza przypadkiem wskazanym w § 9 ust. 4.

        3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.

        4. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w zakresie dobrowolnego przysłania treści do publikacji lub dobrowolnego opublikowania treści w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności „publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu”,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

        1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Serwisu.

        2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta
w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako
udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;

b. następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny
z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

c. zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;

d. treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;

e. treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością
Usługodawcy,doktórychhiperłącza zawarto w Serwisie;

f. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

        3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.

        4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwością bycia narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania
wyżej wymienionych zagrożeń.

        5. Materiały umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, organizacyjne, medyczne lub finansowe.

        6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie oraz skutki tych decyzji.

§11
REKLAMACJE

        1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną i funkcjonowanie Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorców Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjawspolniedodemokracji.pl lub na piśmie na adres Fundacja Wspólnie do Demokracji, Pucka 14/3 Wejherowo

        2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące  dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny);
b. przedmiot reklamacji;
c. okoliczności uzasadniające reklamację.

        3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Usługodawcę wady, usterki
i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi.

        4. ogłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

        5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

        6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

        7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§12
KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

        1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie Usług Płatnych może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wzór oświadczenia można znaleźć
poniżej.

        2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjawspolniedodemokracji.pl lub na piśmie na adres Fundacja Wspólnie do Demokracji, Pucka 14/3, Wejherowo

        3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Usługobiorcę zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności, wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa.

§13
ROZWIĄZANIE UMOWY

        1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem
natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: biuro@fundacjawspolniedodemokracji.pl lub na piśmie na adres Fundacja Wspólnie do Demokracji Pucka 14/3, Wejherowo lub poprzez usunięcie konta.

       2. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

       3. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

        2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

        3. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

       4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

        5. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Serwisu oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

        6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego.

        7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie
internetowej Serwisu.

        8. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Zgłoszenia potrzeby pomocy można przesyłać na adres: biuro@fundacjawspolniedodemokracji.pl.

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Fundacja Wspólnie do Demokracji
ul. Pucka 14/3
00-031 Wejherowo
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My
(*)………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi
………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

 

 1. …………………………………………..      2. …………………………………………………

Witamy z powrotem!

Poniżej zaloguj się do swojego konta

Utwórz nowe konto!

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz

Odzyskaj utracone hasło

Aby uzyskać nowe hasło podaj swój email i nazwę użytkownika

Dodaj nową listę odtwarzania