Statut Fundacji Wspólnie do Demokracji

STATUT

FUNDACJI „WSPÓLNIE DO DEMOKRACJI”ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Wspólnie do Demokracji” zwana dalej Fundacją jest ustanowiona przez osoby fizyczne. Są nimi : Danuta Skrzypińska, Tomasz Czarnecki, Artur Kowalski, Longin Skrzypiński.

 2. Fundacja jest ustawiona aktem notarialnym sporządzany w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anna Kelpin Notariusz Joanna Orlińska S.C. 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 7 w dniu 06.04.2021.

 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6.04.1984 r o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (DZ.U. 2016 poz. 1817 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 4. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do zabezpieczenia społecznego.

§2

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest Wejherowo.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski: Together to Democracy.

 4. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym, zasłużonym dla Fundacji.ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4

Celem fundacji jest działalność edukacyjna w zakresie świadomości obywatelskiej, ekonomicznej i ekologicznej oraz wsparcie dzieci, młodzieży, dorosłych. Fundacja, zgodnie z ideą społeczeństwa uczącego się, będzie inicjować działania zmierzające do zmian systemu i zasad edukacji. Fundatorzy kierują się dzianiami pokojowymi, zmierzającymi do spajania społeczeństw w oparciu o idee solidarności i otwartości. Naszym celem jest demokratyczny świat bez przemocy i zniewolenia, oparty na prawach człowieka. Chcemy stworzyć szeroką platformę dla wymiany myśli, dialogu społecznego, otwartą na nowe środowiska, demokratyczne idee, nowe wyzwania społeczne. Fundacja ma funkcjonować w formule NGO pośród innych organizacji tego typu, partii oraz osób prodemokratycznych, pełniąc funkcję łącznika pomiędzy nimi.

§5

Szczególnymi celami edukacyjnymi Fundacji są:

  1. działania mające na celu rozpowszechnienie i utrwalenia postaw demokratycznych w społeczeństwie oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

  2. promocja zasad prowadzenia dialogu, porozumienia, współpracy, solidarności, praworządności i samorządności;

  3. działania promujące rozwój Unii Europejskiej szczególnie w zakresie wzmacniania w niej roli środowisk demokratycznych;

  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, preferencje seksualne, poglądy polityczne i społeczne, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, wiek oraz narodowość;

  5. rzecznictwo interesów grup społecznoekonomicznych zagrożonych marginalizacją;

  6. ochrona środowiska naturalnego oraz klimatu;

  7. łączenie idei propagowania przedsiębiorczości z przeciwdziałaniem ubóstwu społecznemu oraz bezrobociu;

  8. działalność kulturalna oraz promocja kultury życia w zakresie szerzenia idei przyjętych przez Fundację;

  9. poszanowanie tolerancji dla różnorodności kultury oraz tożsamości kulturowej i historycznej lokalnych społeczności;

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń, porad, konkursów, konferencji, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów, kursów dokształcających;

 2. organizację akcji tematycznych i działań kulturalnych oraz obywatelskich w postaci wystaw, koncertów i innych wydarzeń medialnych;

 3. prowadzenie działalności wydawniczej i multimedialnej;

 4. aktywną obecność w mediach elektronicznych;

 5. pomoc organizacyjną i finansową przy realizacji różnorakich działań obywatelskich mających na celu upowszechnienie celów statusowych Fundacji;

 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami prawnymi oraz fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 7. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się realizacją celów zbieżnych i wymienionych w niniejszym Statucie;

 8. udział w konkursach, ubieganie się o finansowanie działań w postaci granatów, dotacji lub subwencji;

 9. organizację działań medialnych, promocyjnych i marketingowych;

§7

 1. Fundacja może realizować zwoje cele jako działalność statutową : nieodpłatną lub odpłatną.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacji może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna celami Fundacji.ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

§8

 1. Majątek Fundacji tworzy funduszy założycielski w kwocie 2000zł (słownie: dwóch tysiące złotych) przyznany przez Fundatorów w równych kwotach po 500zł (słownie : pięćset złotych) od każdego z nich w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.

 2. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji, subwencji i granatów od osób prawnych;

 3. imprez publicznych;

 4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;

 5. działalności gospodarczej;

 6. odpłatnej działalności gospodarczej;

 7. dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

 8. przychodów ze zbiórek publicznych.

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązywania całymi swoimi majątkiem.

 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.

 4. Przychody mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów.

 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwa inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenia przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§9

Fundacja prowadzi działalność statutową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

§10

 1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

 2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych prawem.

§11

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.

 2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową fundacji.

§12

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarcza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§13

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych za zasadach określonych w stosowanych przepisach.

§14

Określenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane.

85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację.

58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

§15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE FUNDACJI

§16

 1. Władzami Fundacji są:

  1. Rada Fundatorów;

  2. Rada Fundacji;

  3. Zarząd Fundacji;

 1. Obrady wszystkich statutowych władz Fundacji mogą być przeprowadzane w formie elektronicznej – zdalnej.

RADA FUNDATORÓW

§17

 1. Rada Fundatorów jest kolegialnym organem stanowiącym.

 2. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach w systemie bez kadencyjnym, zwoływanych co najmniej dwa razy w roku.

§18

 1. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

   1. wybór i odwoływanie członków Rady Fundacji;

   2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków zarządu Fundacji;

  1. ocena pracy zarządu;

  2. przyjmowanie corocznych sprawozdań oraz bilansów finansowych Zarządu Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności;

  3. zlecenie przeprowadzenia audytu finansowego niezależnym instytucjom zewnętrznym;

  4. udzielenie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;

  5. w ramach nadzoru i kontroli żądanie od Zarządu Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

  6. wnioskowanie i opiniowanie w przedmiocie: likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji;

  7. nadawanie w drodze uchwały wyróżnień oraz innych nagród na rzecz osób fizycznych lub prawnych zasłużonych dla realizacji celów Fundacji;

 2. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech fundatorów za wyjątkiem postanowień zawartych w §24 oraz §25 ust 2. dla których wymagana jest obecność co najmniej czterech fundatorów, a decyzja zapada większością kwalifikowaną.RADA FUNDACJI

§19

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą jest kolegialnym organem doradczym i opiniującym.

 2. Rada składa się z dowolnej ilości członków, których powołuje i odwołuje w każdym czasie Rada Fundatorów z własnej inicjatywy.

 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący i jego zastępca powołani przez Radę Fundatorów.

 4. Rada pracuje w systemie bez kadencyjnym.

 5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Rady lub wynagrodzenie określone przez Radę Fundatorów.

§20

 1. Obrady Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jego zastępca.

 2. Rada podejmuje uchwały zwykła większością głosów.

 3. W obradach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji lub inne osoby.

ZARZĄD FUNDACJI

§21

 1. Zarząd Fundacji zwanej dalej, zwany dalej Zarządem, powołany jest przez Radę Fundatorów na czas nieokreślony i pracuje w trybie bez kadencyjnym.

 2. Zarząd składa się od 1 do 5 członków.

 3. W skład Zarządu mogą wejść fundatorzy Fundacji.

 4. Odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Fundatorów.

§22

  1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

 1. Regulamin Zarządu określający podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz sposób obradowania i podejmowania decyzji zatwierdza Rada Fundatorów.

 2. Decyzje dotyczące zawierania umów ze stosunku pracy z członkami Zarządu, ustalenie zasad i wysokość ich wynagrodzenia podejmuje Rada Fundatorów.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W sprawach obejmujących zakres pełnomocnictwa oświadczenie woli może składać jeden członek Zarządu lub właściwy pełnomocnik.§23

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowania bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. opracowanie wieloletnich i rocznych planów pracy Fundacji;

 3. opracowywanie struktury organizacyjnej oraz uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

 4. zaciąganie zobowiązań finansowych do górnej granicy określonej przez Radę Fundatorów;

 5. tworzenie funduszów i majątku Fundacji oraz określenie zasad zarządzenia nimi;

 6. sporządzenie rocznych bilansów;

 7. sporządzenie sprawozdań z działalności Zarządu;

 8. ustalenie planów zatrudniania i płac, zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 9. składania wniosku do Rady Fundatorów w zakresie zmian Statutu Fundacji;

 10. składanie wniosków do Rady Fundatorów o przyjęcie w poczet członków innych organizacji;

 11. wnioskowanie do Rady Fundatorów o połączenie z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji;

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§24

 1. Zmiana statutu, w tym także zmiana działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundatorów, która podejmuje decyzję, zwykła większością głosów w obecności co najmniej 3-ech Fundatorów.

 2. Dla efektywnego realizowania celów statutowych Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

 3. Decyzję w przedmiocie połączeniu z inną Fundacją lub przekształcenie w spółkę prawa handlowego podejmuje w drodze uchwała Rady Fundatorów zwykła większością głosów w obecności co najmniej 3 fundatorów.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub innych przyczyn obiektywnych.

 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.

 3. Fundatorzy wyznaczają likwidatora Fundacji.Witamy z powrotem!

Poniżej zaloguj się do swojego konta

Utwórz nowe konto!

Aby się zarejestrować, wypełnij poniższy formularz

Odzyskaj utracone hasło

Aby uzyskać nowe hasło podaj swój email i nazwę użytkownika

Dodaj nową listę odtwarzania